U TIJEKU IZGRADNJA SEKUNDARNE KANALIZACIJE VIRJE

U tijeku je izgradnja sekundarne kanalizacije u Virju za koju je tvrtka Prostor EKO d.o.o. izradila projektnu dokumetaciju te sudjeluje u vršenju stručnog nadzora kako bi se osigurala uspješna realizacija projekta.


Zahvat obuhvaća izgradnju 34 kanala, 3 crpne stanice sa tlačnim cjevovodima i zatvoreni sustav oborinske odvodnje sa prometnica u ulicama Miholjanska i Gorička. Kanali su projektirani gravitacijski, od PEHD korugiranih cijevi sa AB monolitnim revizijskim oknima.