Elaborati

Trebate pomoć?

Ukoliko niste našli informaciju koju ste tražili, kontaktirajte nas telefonom ili preko kontakt stranice.

+385 043 231 711

Elaborati zaštite na radu

Elaboratom zaštite na radu se dokazuje da se unutar sastavnih dijelova glavnog projekta predvidjela propisana zaštita za radnike. Isti daje prikaz svih tehničkih rješenja za primjenu pravila zaštite na radu, koja su predviđena u odgovarajućim projektima.

Mladen Carek, mag.ing.aedif. – Koordinator zaštite na radu.

Elaborati zaštite od požara

Dragica Carek, dipl.ing.arh. – Osoba ovlaštena za izradu elaborata zaštite od požara.

Zažtita kulturnih dobara

Dragica Carek, dipl.ing.arh. – Dopuštenje Ministarstva kulture za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

Izrada ostalih potrebnih elaborata za izgradnju i dobivanje suglasnosti

Elaborat privremene regulacije prometa
Elaborat zaštite građevne jame