Ponedjeljak - Petak

07:00h - 15:00h

Telefon/Fax:

+385 043 231 711

Email adresa:

UPOV Herešin Agl. Koprivnice

Priključna vrijednost Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Koprivnice je 100 000 ES. Na Uređaju se vrši prethodna obrade otpadne vode, primarna obrada, biološka obrada i obrada mulja te daljnja obrada mulja na MID-MIX postrojenju.Prethodna obrada otpadne vode odvija se pomoću grube rešetke na kojoj se zaustavlja krupni otpad kao što su komadi drveća, krpe, lišće i plastični predmeti. Primarna, mehanička obrada otpadne vode provodi se u automatiziranom kompaktnom uređaju koji se sastoji od fine rešetke, pjeskolova i mastolova.

Postupci sekundarne, biološke obrade otpadne vode obuhvaćaju provedbu aerobnih, anoksičnih i anaerobnih postupaka u kojima mikroorganizmi razgrađuju sastojke s ugljikom, dušikom i fosforom iz otpadne vode. Sekundarna obrada otpadne vode provodi se u SB- reaktorima.
Povećan unos fosfora u prirodne vode glavni je uzrok eutrofikacije i stoga je važno ukloniti fosfor iz otpadnih voda prije njihovog ispuštanja u recipijent. Predviđenim tehničkim rješenjem koncentracija ukupnog fosfora nakon pročišćavanja ne prelazi 2 mg/l.

SBR tehnologija predstavlja diskontinuirani postupak biološke, sekundarne obrade gdje se u jednom reaktoru naizmjenično odvijaju različiti procesi ukupnog procesa obrade, kao što su punjenje, aerobne reakcije, anoksične, anaerobne reakcije, sedimentacija i dekantiranje pročišćene vode. Uslijed biološkog procesa razgradnje u SB-reaktorima nastaje suvišni mulj koji se vadi i transportira tlačnim cjevovodom do silosa za mulj u kojima se akumulira, zgušnjava, aerobno stabilizira i dehidrira centrifugom. Nakon toga, mulj s 25% čvrste tvari dalje se obrađuje u MID-MIX postrojenju pri čemu nastaje konačni produkt, inertni neutral s više od 85% suhe tvari. Konačni produkt – neutral je u obliku hidrofobnog materijala koji se pomoću trakastog transportera odvodi u silos i pakira u tzv. yumbo vreće. Neutral dobiven obradom mulja koristan je materijal koji se zbog hidro, termo i aktustičkih izolacijskih svojstava može iskorištavati u građevinskoj industriji ili odlagati na deponije.

Pročišćena voda ispušta se u vodotok Bistru. Najupečatljiviji podatak je svakako onaj da je u vodotokove, dok nije izgrađen UPOV, godišnje ispuštano oko 126 tona dušikovih spojeva i oko 66 tona fosfora. Sada su te vrijednosti smanjene na minimum. Naime, prije puštanja u rad UPOV-a, Bistra je bila u V. kategoriji vodotokova, a danas je u II. kategoriji. U njoj ponovno oživljava poznata lokalna flora i fauna. Posebno veseli pojava riba u njezinim vodama.

Klijent: Koprivničke vode d.o.o.

Projektant: PROSTOR d.o.o.

Usluga: Projektiranje i stručni nadzor nad izgradnjom

Godina: 2007.