Ponedjeljak - Petak

07:00h - 15:00h

Telefon/Fax:

+385 043 231 711

Email adresa:

Aglomeracija Poreč

IZGRADNJA ČETIRI UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA TIPA MEMBRANSKI BIOREAKTOR – MBR TE POSTROJENJA ZA SOLARNO SUŠENJE I KOMPOSTIRANJE MULJA – projektiranje i izgradnja četiri uređaja za pročišćavanje otpadnih voda:

Lanterna           kapaciteta 30.000 ES

Poreč – sjever  kapaciteta 37.000 ES

Poreč – jug       kapaciteta 48.000 ES

Vrsar                kapaciteta 22.500 ES

tipa membranski bioreaktor – MBR s pojedinačnim i centralnim nadzorno-upravljačkim sustavima i pristupnim prometnicama te projektiranje i izgradnja postrojenja za solarno sušenje mulja na lokaciji budućeg UPOV-a Poreč sjever i postrojenja za kompostiranje mulja na lokaciji odlagališta otpada Košambra.

Izvođač: Konzorcij SUEZ International Francuska i STRABAG AG Austrija

Usluga: Stručni nadzor: SAFEGE d.o.o. Zagreb (podizvoditelj PROSTOR d.o.o. – Marijan Carek, dipl.ing.građ. Voditelj FIDIC tima)

Godina: 2015